Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?


 İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

 Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

 Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

 Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

 İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

 Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

 İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

 Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar


  

İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmet Standartları

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Hizmet Standartları ayrıntılı tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER  HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
 1Evrak Kayıt İşlemleri

1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi.
2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması.
3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek
4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek.
5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

10 GÜN 
 2 Öğrenci Belgesi VermekÖğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge. 5 DAKİKA
 3 Transkript Belgesi VermekNot Döküm Belgesi. 5 DAKİKA
 4 Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi Vermek Mezun Öğrencilere verilir. 1 AY
 5 Ders Programı Ders vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak. 2 HAFTA
 6 Kütüphane İlişik Kesme Yüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi. 5 DAKİKA
 7 Personel İşleri Akademik ve İdari personelin izin talepleri. 1 GÜN
 8 Personel İşleriAkademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri.1 AY
 9 Personel İşleri Ders Görevlendirmeleri. 2 AY
 10  Personel İşleri Öğretim Görevlisi Başvuru işlemleri. 1 AY
 11 Kütüphane Ödünç kitap verme Kullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi. 10 İŞ GÜNÜ
 12 Staj İşlemleri Çatalzeytin MYO’ da Okuyan Bütün Öğrenciler için zorunlu stajı yapmaları gerekmektedir. 30 İŞ GÜNÜ
 13 Mali İşler Yolluk Ödemeleri 1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi.
2-Uçak Bileti.
3-Konaklama Faturası.
4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.

 5 GÜN
 14 Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması 1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak.
2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek.
3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.
 10 GÜN
 15 Mali İşler Ekders Ödemeleri 1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik.
2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak.
3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.
1 AY
 16 Mali İşler Maaş Ödemeleri 1-Personelin Terfilerini girmek.
2-Sendika Bilgilerini girmek.
3-İcra bilgilerini girmek.
4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi.
5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek.
6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak.
7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak.
8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi.
9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi.
10-SGK HİTAP Programını güncellemek.
 5 GÜN
 17 Mali İşler Satınalma İşlemleri1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması.
2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak.
3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak.
4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek.
5-Muayene Komisyonuna Sunmak.
6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek.
7-Teklif mektuplarını kabul etmek.
8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.
 
 15 GÜN
 18 Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak 1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…)
2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.
 15 GÜN
 19 Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri 1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması.
2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi.
3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi.
4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması.
5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi.
6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak.
7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması.
8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak.
9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.

İş Akış Şemaları

KYS-İA-186 MYO Akademik Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-189 MYO Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci

KYS-İA-190 MYO Ders Planı ve İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akış Süreci

KYS-İA-192 MYO Devir Yoluyla Malzeme Girişi İş Akış Süreci

KYS-İA-196 MYO Evrak Akışı İş Akış Süreci

KYS-İA-199 MYO Haftalık Ders Programı Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-201 MYO Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı İş Akış Süreci

KYS-İA-202 MYO İdari Personel İzin Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-205 MYO Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-206 MYO Kısıtlı Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-207 MYO Maaş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-208 MYO Malzeme Satın Alma İş Akış Süreci

KYS-İA-209 MYO Mazeret Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-210 MYO Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-212 MYO Öğrenci Belgesi Verme İş Akış Süreci

KYS-İA-213 MYO Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-214 MYO Öğrenci Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

KYS-İA-215 MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

KYS-İA-216 MYO Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-219 MYO Sınav Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

KYS-İA-222 MYO Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

KYS-İA-223 MYO Transkript Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-225 MYO Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-226 MYO Zimmet Verme İşlemleri İş Akış Süreci

KYS-İA-227 MYO Zimmetten Düşme İşlemleri İş Akış Süreci

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

   

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz.


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

 

        Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 

        * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 

        * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 

        * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

 

        * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 

        * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

 

        * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 

        * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 

 

 

Çalıştığı Birim:                                                                             İmza

 

Kurum Sicil No:                                                                     Adı ve Soyadı

                                                                                                   Ünvanı

                                                                                                     Tarih

Komisyonlar

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Yasemin KARTAL                         Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI       Üye
Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU     Üye


                                                 TERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK                      Başkan
Öğr. Gör. Yasin AK                                        Üye 
Öğr. Gör. Elif KOCMAN                                Üye     

                                  
                                                                        BİRİM STAJ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK                Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACIÜye
Öğr. Gör. Hidayet ÇUHAÜye
Öğr.Gör. Ayşe ÖZÜye


YEMEKHANE ve KANTİN DENETİM KOMİSYONU

İbrahim TÜRKOĞLU                            Başkan
Öğr. Gör. Hidayet ÇUHAÜye
Harun GÜDEKÜye
Ayfer GENÇTÜRKÜye


KÖMÜR MUAYENE KOMİSYONU

Barış DEMİR                                         Başkan
Özgün ÖZTÜRKÜye
Yakup MUCURÜye


KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BURS VE YARDIM KOMİSYONU 

 Öğr. Gör. Elif KOCAMANBaşkan
Öğr. Gör. Ayşe ÖZÜye

Harun GÜDEK

Üye
Öğr. Gör. Turan DELİMEHMETOĞLUYedek Üye


DERS DENKLİK VE MUAFİYET KOMİSYONU 

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRK                       Başkan
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACIÜye
Öğr. Gör. Elif KOCAMANÜye
Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLUYedek Üye


MAL ve HİZMET ALIMLARI MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI     Başkan 
Harun GÜDEK
Üye
Ayfer GENÇTÜRKÜye
Özgün ÖZTÜRK

Yedek Üye

Barış DEMİRYedek Üye


PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLU     Üye
Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZTÜRKÜye
Barış DEMİRYedek Üye
Özgün ÖZTÜRKYedek Üye


HASAR TESPİT ve HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU

İbrahim TÜRKOĞLU                     Başkan
Öğr. Gör. Elif KOCAMAN      Üye
Harun GÜDEKÜye
Yakup MUCURÜye


KAYITTAN DÜŞME ve İMHA KOMİSYONU

Öğr. Gör. Oğuzhan HARMANDAOĞLUBaşkan       
Öğr. Gör. Neslihan DUMAN KIRMACI      Üye
Gökçe Çiçek DOĞANÜye


Organizasyon Şeması

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.